Meditácia na 08.09.2022

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie Mt 1, 18-23

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

 

Vieme, že u Židov rodokmeň bol veľmi sledovaný a to najmä pre prísľub, ktorý dal Boh praotcovi Abrahámovi, že z jeho rodu vzíde predpovedaný Mesiáš. Z toho časom vzniklo, že žena, ktorá nemala dieťa, bola pokladaná za potrestanú Bohom pre nejaký hriech, pretože z jej lona nevzišiel ďalší potomok, a tak nádej na splnenie prísľubu. O narodení Panny Márie z rodičov Joachima a Anny sa dočítame v Jakubovom protoevanjeliu, ktoré vzniklo až v polovici druhého storočia. Hoci tento spis bol pripisovaný apoštolovi Jakubovi, Cirkev ho neprijala do zoznamu takzvaných kanonických kníh, to znamená do počtu 72 kníh Svätého písma.

Vieme, že okrem kanonických kníh je niekoľko desiatok kníh, listov a evanjelií, ktoré sa pripisujú významným osobnostiam, najmä apoštolom, ale oni ich nenapísali. Tieto knihy však neobsahujú nijaké omyly a bludy. Je v nich oveľa viac dobra ako zla, ale Cirkev má k nim svoje výhrady. Narodenie Panny Márie nie je prikázaný sviatok. Nezaväzuje účasť na omši pod hriechom a predsa sa stal v Cirkvi veľkým sviatkom. Popri sviatku Narodenia Pána Ježiša a Narodenia Jána Krstiteľa si spomíname aj na sviatok Narodenia Panny Márie. Iné narodenie si v Cirkvi nepripomíname. Sviatky svätých sú spomienky na ich smrť - druhé narodenie - narodenie pre nebo.

Je dnes vecou ctiteľov Panny Márie načerpať novej posily v duchovnom živote. Vieme, že Panna Mária už požíva odmenu od Ježiša. Vieme, že bola za svoju vernosť vzatá do neba a tiež korunovaná za Kráľovnú neba. Panne Márii nič nepridáme svojou modlitbou a účasťou na svätej omši. Ona už má všetko v tom najväčšom stupni slávy. A predsa naša účasť na svätej omši a pristupovanie ku sviatostiam jej robí radosť. Mária v dnešný deň nezabúda na svojich ctiteľov a prosí Syna o potrebné milosti pre nás.

V dnešný deň jej narodenín účasť v kostole je pre nás zdrojom nových milostí a rozmnožením darov, ktoré sú nám najviac potrebné. Keď sa vie tešiť prirodzená matka z návštevy detí, o čo viac naša nebeská Matka! Deti od matky nikdy neodchádzajú bez pozornosti. Keď už matka všetko rozdala po hmotnej stránke, aspoň svojím úsmevom, pohladením, požehnaním na čelo obohatí svoje deti. A tak je to aj s Matkou všetkých matiek v deň jej narodenia. Mária, nepoškvrnene počatá, Mária, ktorá nedala súhlas k hriechu, chce nás dnes odprevadiť s požehnaním svojho Syna. A to je pre nás to „naj" na rozlúčku v jej sviatok. Mária hovorí: Ďakujem, že ste prišli. Nezabudnite, príďte zas! Amen.