Meditácia na 27.09.2022

Svätého Vincenta de Paul, kňaza  Lk 9, 51-56

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. cKeď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.

 

Poslovia v minulosti mali svoju dôležitú funkciu a úlohu. Veď, keď nebola ešte pošta ani iné masovokomunikačné prostriedky, poslovia zohrávali úlohu, akejsi spojky - pre bilaterálne vzťahy, pre vzájomný dialóg medzi ľuďmi. Mali nezastupiteľné miesto v spoločnosti, ale tiež boli vystavení aj určitému riziku o svoj život. Prinášali rôzne správy akéhokoľvek druhu, raz dobré a priaznivé, inokedy skôr také, o ktorých by najradšej nikto ani len nepočul. V evanjeliu Ježiš pred svojím príchodom do Jeruzalema posiela poslov, „aby mu pripravili miesto“ (Lk 9,52).

Takýmto podobným poslom bol aj archaniel Gabriel poslaný Bohom Otcom, ktorý zvestoval Pane Márii radostnú novinu, že si ju Boh vybral za matku svojho jednorodeného syna. Nielen Ježiš posiela poslov, ale už jeho Otec poslal posla s radostnou správou. Iste sa všetci v duchu pýtame, že prečo dnes rozprávam o posloch? Aj my všetci sme takýmito poslami ako bol aj archaniel Gabriel, poslovia ktorých posiela Ježiš pred svojím príchodom do Jeruzalema a mnoho ďalších. My konáme túto úlohu v tom zmysle, že nemusíme behať a odovzdávať správy od jedného človeka k druhému, ale tým, že sme kresťania, sme začlenení do Kristovho tajomného tela, sme poslami samého Krista.

Ježiš od nás nežiada nejaké ohromujúce a zdrvujúce správy o jeho poslaní, účinkovaní, jednoducho o ňom samom. On sám chce, aby sme boli proste tými pravými poslami jeho radostnej zvesti, plnej lásky a porozumenia. Nemusíme nejako výnimočne hlásať a šíriť evanjelium, ale stačí, keď budeme prežívať svoj kresťanský život tak, aby to mnohých v našom okolí aspoň upozornilo a povzbudilo. Aby z našich skutkov, slov a postojov všade, kde sme poslaní každý deň, či už v zamestnaní, v škole, v rodine, na dovolenke ľudia vypozorovali a uvedomili si, že sme kresťania, ozajstní praví poslovia samého Ježiša.

Prosme Nebeského Otca v mene Ježiša Krista, aby sme sa stali dobrými poslami, ktorí budú šíriť radosť, lásku, porozumenie a pokoj. Daj, aby sme sa stali poslami v pravom slova zmysle nielen niekedy, keď nám to bude vyhovovať. Amen.