Meditácia na 28.10.2022

Piatok 30. týždňa v Cezročnom období Lk 6, 12-19

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

  

Známa pieseň sa prihovára v modernom rytme mladým slovami: Pán zastavil sa na brehu, a hľadá aj dnes ochotné ruky, srdce, ktorí by mu aj dnes povedali svoje uvážené a slobodné "áno". Toto oslovenie sa nevzťahuje len na povolanie kňaza, rehoľnej sestry alebo rehoľného brata. Ježiš počíta s každým. Potrebuje ochotné srdce vo všetkých sférach života. Pozvanie je rovnako aktuálne dnes, ako aj vtedy na brehu Tiberiadského jazera. V zozname Dvanástich sú mená aj blízkych príbuzných Pána Ježiša. Nik z nás nepochybuje, že keď v evanjeliu čítame "o bratoch a sestrách" Pána Ježiša, že sa jedná o vzdialených príbuzných, a nie o synoch či dcérach Panny Márie. Ježiš bol nielen prvorodený, ale aj jediný syn Márie. A Jozef nebol otec Ježiša, ale iba pestún. A tak dnes si to môžeme dokumentovať na Júdovi, prímením Tadeáš.

Júda a jeho brat Jakub Mladší boli Pánu Ježišovi príbuzní. Ich matka bola sesternicou Panny Márie a ich otec sa volal Alfej (por. Jn 19,25). Pán Ježiš si ich povolal do zboru nie z titulu príbuzenstva, ale pre ich priamosť sŕdc, ktorou vynikali. Júda bol roľník. Keď Júda bol ešte nezrelý, prejavil svoju netrpezlivosť slovami: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a nie svetu?" (Jn 14,22). Podľa tradície sa Júda Tadeáš veľmi podobal na Pána Ježiša.

Nie sme pokrvní, a predsa sme tiež bratia a sestry Pána Ježiša. Sám si to tak prial: „Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka" (Mt 12,50). Zaväzuje nás k tomu náš krst. Dnes vedome a dobrovoľne sa k tomu hlásime. Ježišu, chceme ti byť podobní. Zriekame sa hriechu. Amen.