Meditácia na 16.11.2022

Streda 33. týždňa v Cezročnom období Lk 19, 11-28

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

 

Boh nám zjavil svoje slovo, a to znamená, dal nám každému slobodu, aby sme hľadali cesty, aby sme ho praktizovali aj v živote. A každý z nás podľa vernosti, s ktorou plní túto povinnosť, bude sa raz zodpovedať Bohu a bude súdený Bohom. Iste sú tu rôzne spôsoby tejto služby.
Ja ako kňaz som na to, aby som toto slovo Božie študoval a vám ho primeraným spôsobom vysvetľoval. Vy ako veriaci ste povolaní na to, aby toto slovo Božie ste odovzdávali ďalej vo svojom bezprostrednom okolí, a to podľa miery svojich schopností. A tu, bratia a sestry, na mňa ako kňaza, ale aj na vás ako veriacich, padá otázka: Čo ste urobili a čo som urobil ja, aby som odovzdal ďalej vhodným spôsobom slovo Božie, ktoré mi bolo zverené? Čo urobili napríklad naši katolícki rodičia preto, aby odovzdali slovo Božie svojim deťom? Koľko rozmýšľali o vhodných cestách, aby svoje deti priviedli k Ježišovi Kristovi, k jeho láske? 

Bratia a sestry, nechcem dnes nikoho karhať, ale koľko máme rodín, v ktorých rodičia si sťažujú na deti, že nie sú už kresťanmi. Čo urobili títo rodičia s Božím slovom, ktoré im bolo zverené, aby svoje deti udržali pri Ježišovi Kristovi? Mám dojem, že mnohí rodičia sa uspokojili s formálnym plnením si kresťanských povinností vo svojom živote a naháňali svoje deti, kým boli malé, do kostola. A to bolo všetko. Čiže vybudovali plot okolo svojho kresťanstva a oddelili sa od druhých. To je ten najhlbší zmysel tohto podobenstva. Ak sme slovo Božie, ktoré nám bolo zverené ako kresťanom, neodovzdali vhodnými cestami, nad ktorými sme si lámali hlavu vo svojom okolí, budeme sa podľa toho podobenstva za to veľmi ťažko zodpovedať. Čiže toto podobenstvo, na pohľad veľmi jednoduché, kladie pred každého z nás veľmi vážnu otázku:
Čo sme urobili s Božím slovom?

A za to sa budeme raz zodpovedať. Bratia a sestry, my všetko berieme formálne. Mnohé veci sme v živote už mnohokrát počuli, ale často sme nedomysleli, čo sa skrýva za tým, čo sme počuli. Hádam sme nikdy ani nedomysleli, akú zodpovednosť na seba ako kresťania sme zobrali. Chcel som povedať: Amen. Ale keďže nechcem tieto slová zakončiť tak prísne, chcel by som zakončiť malou prosbou: Nikdy nie je neskoro, aby ste sa nad svojou zodpovednosťou zamysleli. Položím vám otázku. Vám starým už nie, ale mladým, ktorí sú tu. Vidím ich vzadu, ktorí sa skôr-neskôr oženia alebo vydajú: Koľko a čo chcú urobiť preto, aby správne vysvetlili Božie slovo svojim deťom, ktoré sa im narodia? Amen.