Meditácia na 21.02.2023

Mk 9, 30-37 Syn človeka bude vydaný... Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

 

Sir 2, 1-13 Priprav sa na skúšku

Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku. Maj srdce úprimné a buď vytrvalý. Nakloň svoj sluch a prijmi slová rozumné a neznepokojuj sa v čase pohromy. Znášaj, čo na teba Boh dopustí; primkni sa k Bohu a nepusti sa ho, aby si bol múdry v svojom živote. Prijmi všetko, čo ťa postihne, vydrž v bolesti a v svojej úbohosti buď trpezlivý. Lebo zlato a striebro sa v ohni vyskúša, vyvolení ľudia v peci poníženia. Dôveruj Bohu a on ti pomôže, dúfaj v neho a on urovná tvoju cestu. Zachovaj si bázeň pred ním a vytrvaj v nej do staroby. Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo, neodkláňajte sa od neho, aby ste nepadli. Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru a neminie vás odmena. Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro, vo večnú radosť a zľutovanie. Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho a vaše srdcia svetlo prežiari. Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte: Kto bol zahanbený, keď dúfal v Pána? Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch? A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc? Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa hriechy, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú.