Meditácia na 11.08.2023

Mt 16, 24-28 Za čo vymení človek svoju dušu?!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

 

Dt 4, 32-40 Miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo

Mojžiš povedal ľudu: „Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou: odo dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi; pýtaj sa od jedného konca nebies po druhý: Stalo sa niekedy niečo také veľké ako toto, alebo bolo niekedy počuť, že by bol niektorý národ počul hlas Boha hovoriaceho z ohňa, ako si počul ty – a zostal si nažive?! Alebo sa už niekedy Boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom, rukou silnou, so zdvihnutým ramenom a s veľkou hrôzou, ako to pre vás urobil Pán, váš Boh, v Egypte priamo pred vašimi očami? Ty si to mohol vidieť, aby si vedel, že len Pán je Boh a že iného okrem neho niet.

Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj mohutný oheň; z ohňa si počul jeho slová, lebo miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo.

A teba osobne vyviedol svojou mohutnou silou z Egypta.

Pri tvojom príchode vyhnal väčšie a silnejšie národy, ako si ty, a teba voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako to vidíš v tento deň.

Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“