Meditácia na 18.08.2023

Mt 19, 3-12 Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

 

Joz 24, 1-13 Vzal som vášho otca Abraháma z Mezopotámie; vyviedol som vás z Egypta; voviedol som vás do krajiny

Jozue zhromaždil všetky izraelské kmene do Sichemu a zvolal starších, kniežatá, sudcov a dozorcov. Oni predstúpili pred Boha a Jozue povedal všetkému ľudu: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Kedysi vaši otcovia, ako Táre, otec Abraháma a Nachora, bývali za riekou a slúžili cudzím bohom. Vzal som teda vášho otca Abraháma z Mezopotámie, previedol som ho po celej krajine Kanaán a rozmnožil som jeho potomstvo. Dal som mu Izáka a jemu zasa som dal Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir; Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta.

Poslal som Mojžiša a Árona a bil som Egypt znameniami, ktoré som uprostred neho urobil, a potom som vás vyviedol. Vyviedol som vašich otcov z Egypta a prišli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov na vozoch a koňoch až po Červené more. Oni volali k Pánovi a on položil temnotu medzi vás a Egypťanov a priviedol na nich more, ktoré ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom ste dlhý čas bývali na púšti.

Voviedol som vás do krajiny Amorejčanov, čo bývali za Jordánom, a keď proti vám bojovali, vydal som ich do vašich rúk; zaujali ste ich krajinu a ich ste pobili. Povstal aj moabský kráľ, Seforov syn Balak, a bojoval proti Izraelu. Poslal poslov a povolal Beorovho syna Baláma, aby vám zlorečil. Ja som ho nechcel počúvať, ale on vám musel dobrorečiť, a tak som vás vyslobodil z jeho rúk. Potom ste prešli cez Jordán a prišli ste k Jerichu. Tu proti vám bojovali mužovia tohto mesta, Amorejčania, Ferezejčania, Kanaánčania, Hetejčania, Gergezejčania, Hevejčania a Jebuzejčania, ale ja som ich vydal do vašich rúk. Poslal som pred vami sršne a ony ich pred vami vypudili – dvoch amorejských kráľov –, teda nie tvoj meč ani tvoj luk. A dal som vám zem, s ktorou ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a bývate v nich, vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali, a jete z nich.“