separator.png

lubomir_stancek_retorika_a_jej_praktiky.jpg

- RÉTORIKA A JEJ PRAKTIKY - 

Rétorika je významná pomôcka pre každého kto prichádza do kontaktu s druhým človekom a najmä keď niečo riadime, ktorým ľudia sú podriadení, partneri a sú to mnohé povolania, funkcie, stavy a podobne. Žiadna vyspelá spoločnosť nemôže fungovať bez dobrej rečovej komunikácie. V dnešnej dobe treba klásť väčší dôraz na rozvíjanie a zároveň skvalitňovanie takej komunikácie, kde dominuje schopnosť človeka, najmä vzdelaného, hovoriť voľne, isto, zrozumiteľne, príťažlivo, zaujímavo, presvedčivo, kultúrne a kultivovane pred väčším počtom ľudí, čiže rečniť. Rétorika si všíma vnútornú i obsahovú stavbu prejavu aj jeho jazykovo i kompozičnú stránku, no nemenej pozornosti venuje spôsobu prednesu. Jej cieľom i obsahom je rozvíjať umenie „dobre hovoriť“. Dôležitú úlohu tu hrá osobnosť rečníka, to akú autoritu a vierohodnosť si získa, ako preukazuje svoje... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_mala_metoda_a_najplnsia_forma_kazne.jpg- MALÁ METÓDA A NAJPLNŠIA FORMA KÁZNE -

Problém evanjelizácie zaujíma Cirkev od prvých čias. Cirkev vždy mala záujem osloviť človeka. Je na mieste, že Cirkev v dnešných časoch vovádza do praxe konštitúcie, deklarácie a dekréty Druhého vatikánskeho koncilu. Kresťan, ktorý žije v tomto modernom svete, nesmie sa oň nezaujímať a ponechať ho jeho osudu. V tejto práci sa môžeme užitočne zorientovať. Kňaz, ktorý chce byť dobrým kazateľom, musí mať vieru, ktorá znamená: dôverovať Božiemu slovu, prilipnúť k nemu a dať sa ním viesť, mať istotu o jeho účinnosti. Naša spoločnosť prechádza za posledné desaťročia prudkými zmenami. Samotná viera veriacich kresťanov je vystavená náporom vnútorných i vonkajších problémov a ohrození. V tejto situácii je potrebné znova si uvedomiť, že Cirkev musí byť ustavične evanjelizovaná a ustavične evanjelizovať. Štúdium mentality a aktivity jednotlivých spoločnosti, ktoré má Cirkev pred sebou a v ktorých sa... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.pnglubomir_stancek_cnosti.jpg- ČNOSTI -

„U mnohých ľudí slovo „čnosť“ stratilo celý svoj lesk a spolu so slovom sa zdiskreditovala i skutočnosť, ktorú slovo označuje. Treba však pripustiť, že neraz kritici a ohovárači čnosti vychádzajú z nepochopenia a z vymysleného prekrucovania veci. Takže pohŕdajú nie pravou čnosťou, ale jej karikatúrou. Ale nemožno poprieť, že neraz ju prekrútili slovom alebo skutkom práve tí, ktorí ju mali stelesniť v plnej zhode s pravdou, no namiesto toho dali príležitosť k útokom na ňu. Kresťanská čnosť nemá nič spoločného s čisto prirodzenou počestnosťou, ani s normami správania sa; a ani nemá nič spoločné s formami antropocentrizmu a egoizmu.“ Čnosti nie sú nedostupným ideálom pre ľudí, ale reálnou možnosťou a zároveň aj potrebou. Čnosti vo víre dnešného života sú akoby palicou, ktorou sa pútnik na svojej ceste podopiera i bráni. Čnosť, o ktorej už Aristoteles vraví, že ľudí a ich skutky robí dobrými a dokonalými, je taká... e-knihu i jej audio-verziu si môžete vypočuť TU.

separator.pnglubomir_stancek_pastoracne_dokumenty_jana_pavla_ii..jpg

- PASTORAČNÉ DOKUMENTY JÁNA PAVLA II. -

Osobnosť, dielo a činnosť pápeža Jána Pavla II. bezpochyby je fenomén, ktorý oslovuje a dáva podnety, reflexie, motívy k analýzam, reflexiám, skúmaniu i realizovaniu. Práca sa zaoberá písaným slovom pápeža, jeho encyklikami, apoštolskými konštitúciami, exhortá-ciami, apoštolskými listami ako aj jeho podnetmi, ku ktorým sa vyjadrovali kongregácie a pápežské rady. Predstavuje činnosť pápeža do roku 2002. Pretože sa jedná najmä o pastoračné riešenia, práca sa zameriava na túto problematiku. Chce poukázať na hodnoty, ktoré si pred seba vzala i KBS vo svojom pláne pod názvom Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 - 2006. Bezpochyby treba poznať písané dielo pápeža. Práca venuje pozornosť jednotlivým dokumentom tak, aby predstavila, objasnila a inšpirovala k aktívnejšej činnosti na poli pastoračných aktivít... Štát a Cirkev sa majú... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_knaz.jpg

- KŇAZ -

Kto je to katolícky kňaz | Historický pohľad na kňazstvo | Haerent animo | Humani generis redemptionem | Ad Catholici Sacerdotii | Pius XII. – Menti nostrae | Pius XII. Tre discorsi | Sacerdotii nostri primordia | Sacerdotalis caelibatus | Ján Pavol II. a katolícke kňazstvo vo svetle knihy Dar a tajomstvo | Povolanie ako tajomstvo | Prvé znaky povolania | Čo ovplyvnilo povolanie Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. | Kňazstvo z pohľadu dokumentov II. vatikánskeho koncilu | KKC o sviatostnom kňazstve | CIC o sviatostnom kňazstve | Kňazská spiritualita | Kňazské čnosti | Kňazské povolanie a formácia | Kňaz človek | Kňaz – muž Boží | Pomenovanie Boží muž | Kňaz ako pastier | Kňaz – učiteľ | Kňazská služba | Kňaz a obeta | Kňazská modlitba | Kňazské sľuby | Kňaz a farnosť | Definícia pojmu farnosti | Voľný čas kňaza | Kňazský charakter | Hierarchia | Mariánsky kňaz | Integrita kňazstva | Budúcnosť sviatosti kňazstva | Očakávania od kňaza | Kňaz a smrť | Pán si vyvolí mladého muža, aby ho povolal do svojej žatvy. Poslanie a povolanie kňaza je veľmi krásne, no zároveň veľmi náročné. Keď pozorujeme kňaza v deň jeho... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_knaz_retor.jpg- KŇAZ RÉTOR -

Keď som sa rozhodoval napísať knihu Kňaz rétor, uvedomoval som si situáciu tak začínajúcich kazateľov, ako aj tých, ktorí desiatky rokov pracujú verne a zodpovedne ako rozsievači na roli, ktorou je Cirkev. Známe fenomény ako preťaženosť, únava, pocit zodpovednosti, náročnosť, kritika, prostredie, kde ohlasujú evanjelium, si vyžaduje nové povzbudenie, poukázanie na osvedčené staronové prostriedky ohlasovania, ktoré časom a rôznymi okolnosťami sa začali prehliadať, podceňovať či zaznávať...  My, kazatelia, si uvedomujeme, že naše slovo je viac ako ľudský produkt. Preto robíme pre ohlasovanie evanjelia viac, ako sa žiada pri rôznych prejavoch. Nepovažujeme sa za prívržencov nejakého učenia, filozofov, ktorých mienku sme prijali, pretože hovoríme v mene Krista ako jeho vyslanci, ako nám sv. Pavlol pripomína: „Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 separator.png

lubomir_stancek_porozumiet_misiologii.jpg

- POROZUMIEŤ MISIOLÓGII -

Nové tisícročie si vyžaduje venovať pozornosť misijnej činnosti a novým podmienkam pre ľudstvo. Putujúca Cirkev je svojou podstatou misionárska. Misie sú fenomén, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť. Práca nie je návod, ale reflexia, ako predstaviť širším skupinám veriacich i neveriacich ľudí fenomén misií. Túto misijnú úlohu práca nielen analyzuje, ale rovnako poukazuje na východiská, situácie a súčasný stav misií, historický vývoj, situáciu počas Druhého vatikánskeho koncilu a predstavuje dokumenty, ktoré sa venujú fenoménu misií. Opodstatnenosť práce zdôrazňuje fakt, že misijná činnosť sa odvodzuje z vôle Božej a význam, potrebu, aktuálnosť misií na začiatku nového tisícročia nemožno podceňovať. Práca v dvadsiatich častiach venuje pozornosť prenikavým premenám, ktoré sa dejú uprostred národov, zaoberá sa misijnou činnosťou tak teoretickou, ako...  Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_objavovanie_ekumenizmu.jpg

- OBJAVOVANIE EKUMENIZMU -

Svet rieši mnohé závažne skutočnosti. Medzi ne patrí aj postoj k otázkam vierovyznania. V Slovenskej republike je zaregistrovaných pätnásť cirkví a náboženských spoločnosti v súlade so zákonmi. Okrem nich svoju činnosť vyvíja viac ako dve desiatky iných neregistrovaných cirkví a spoločnosti. Týmto fenoménom sa už dnes musia kompetentní zaoberať a rovnako sa čaká, že spoločnosť má byť informovaná o práci ekumenizmu. Dialóg, spolupráca, hľadanie najmä toho čo spája, si zasluhuje väčšiu pozornosť celej spoločnosti. Na prelome druhého a tretieho tisícročia nebolo by správne nezaoberať sa snahami ekumenizmu. Autor rozpracoval základné kritéria činnosti ekumenizmu ako vedeckého tak spoločenského i náboženského. Práca poukazuje na úsilia ekumenickej činnosti, zvýrazňuje náhľady a činnosť, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy majú napomôcť pri vzájomných stykoch. Neopomína význam.... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_retorika_dnes.jpg

- RÉTORIKA DNES -

Naša doba je dobou reči. Demokracia, ekonomika, predovšetkým však veda a technika umožnili, že človek si „vydobyl“ právo rozprávať. V počiatkoch to bolo len v užšom kruhu jeho životného prostredia, postupne, rozmachom telefónnej siete a masovokomunikačných prostriedkov, sa reč stala výnimočným spojivom ľudí na celej planéte. Aj z toho dôvodu sa svet začal pokladať za jednu veľkú dedinu: „world village“. Postupne sa však v našom pokolení začal vytrácať pravdivý význam ľudskej reči. Rozumní a zodpovední ľudia si začínajú uvedomovať, že autonómia dnešných masovokomunikačných prostriedkov pomohla vzniku „umelého sveta“, v ktorom nie sme schopní chápať reálny svet. Dnešný človek je unavený aj zo záplavy informácií a nie je schopný ich selektovať a zhodnotiť. Nestačí absorbovať jedny, už sa do jeho vedomia tlačia druhé. Je teda zrejmé, že Cirkev okrem pozitív negatívne hodnotí vplyv... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_cirkvi_na_slovensku.jpg

- CIRKVI NA SLOVENSKU A EKUMENIZMUS -

Práca mapuje situáciu a stav cirkví na Slovensku v oblasti ekumenizmu. Predstavuje registrované cirkvi okrem Rímskokatolíckej. Je snaha napomôcť ekumenizmus rozvinúť, poznať jednotlivo každú cirkev, jej dejiny, osobnosti, učenie, súčasnú situáciu, význam cirkvi, jej priority, angažovanosť, prínos pre ekumenizmus tak, ako sa samy predstavujú. Obnova jednoty je záležitosť nielen hierarchie každej cirkvi, ale aj každého veriaceho jednotlivých cirkví. Práca nielen informuje, podáva čo najviac informácií o cirkvách, ale aj predstavuje využitie infomácií ako ich v praxi realizovať. Práca chce pomôcť pri výchove, tolerancii, rešpektovaní sa navzájom v oblasti vierouky, mravouky, liturgii a spolužitia vôbec. Neznalosť v tejto oblasti je príčinou zlých medziľudských vzťahov, vznik rodinných a osobných ťažkostí. Dokumenty, snahy a stretnutia vysvetľujú a pomáhajú riešiť náboženský fenomén. Hľadanie jednoty kresťanov je... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_fenomen_ekumenizmu.jpg

- FENOMÉN EKUMENIZMU -

Ekumenizmus je fenomén, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť. Hlavnou témou práce je reflexia stavu ekumenizmu na prelome druhého a tretieho tisícročia. Autori rozpracovali tému v rámci úvodu, piatich kapitol a záveru. Analyzujú východiská, situácie a stav, ktoré narušili jednotu medzi veriacimi v Cirkvi, a rovnako po analýze ekumenizmu zaoberajú sa skúmaním práce na poli ekumenizmu. Práca zdôrazňuje význam, potrebu a aktuálnosť ekumenizmu na začiatku nového tisícročia. Neopomína význam koncilov a únií, ktoré v histórii zohrali významnú úlohu pri budovaní jednoty. Dôležitú úlohu v ekumenizme zohrali pápeži druhej polovice 20. storočia, ktorých práca spočíva v úsilí budovať jednotu. Ekumenické cesty pápeža Jána Pavla II., Assisi, dokumenty Cirkvi, majú svoje nenahraditeľné miesto, ktorým musí byť venovaná pozornosť pri budovaní ekumenizmu... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_misijny_fenomen.jpg

- MISIJNÝ FENOMÉN -

Misie sú fenomén, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť na prelome storočia. Hlavnou témou práce je reflexia stavu misií. Práca v rámci úvodu, štyroch kapitol a záveru, analyzuje východiská, situácie a stav, historický vývoj, stav najmä po Druhom vatikánskom koncile, ako aj dokumenty, ktoré sa venujú fenoménu misií. Práca zdôrazňuje význam, potrebu a aktuálnosť misií na začiatku nového tisícročia... Práca chce poukázať na súčasný stav vzťahu medzi Cirkvou a kultúrou, na proces inkulturácie radostnej zvesti, pole pôsobnosti Cirkvi v tomto smere a konkrétnejšie naznačiť inkulturáciu liturgie a Biblie. V misijnej činnosti má svoje osobitné miesto sloboda. Práca chce poukázať na správne využitie a postup v oblasti slobody v misijnej činnosti. Kresťanský život má aj zodpovednosť za misie. Povinnosťou kresťana je pokračovať v Kristovej misii. S tým súvisí fenomén čŕt, ktoré sú potrebné a charakterizujú misionára. Misie nie sú okrajom... Celú knihu si môžete prečítať tu.

separator.png

lubomir_stancek_radovat_sa_s_bohom2.png

- RADOVAŤ SA S BOHOM - 

Keď vidíme smutnú zasvätenú osobu, nevnuká sa nám pohnútka spýtať sa: „Prepáč, nezomrel náhodou tvoj Boh?“ Neodháňajme od seba ľudí, pretože sa tvárime ako “hrobári radosti“... Je niečo hlboko fascinujúce vo výraze “byť zle šťastný”. My všetci sme zle šťastní. Sme šťastní nevedome, nemotorne, zatrpknuto... Pod odvaleným kameňom len v rozprávkach sa nachádzajú poklady, ale v živote je to často realita, červíky... Vraj zdravý ľudský rozum a Božie bláznovstvo stoja proti sebe... Kto som ja? Stále čakám, že mi to povedia biológovia, chemici, paleontológovia či historici, vedci a umelci v literatúre či hudbe?... Každá úvaha ozrejmuje, že ako ľudia sme sami pre seba problémom, že sme pre seba otázkou, na ktorú si nevieme dať vyčerpávajúcu odpoveď... Dá sa hovoriť o radosti, keď nevieme zniesť sami seba, prijať seba, tú ťarchu nášho ducha, či žalár vlastného “ja“?...Šťastiu treba poskytnúť úver: treba byť šťastní vopred... Audio a viac informácií tu.

separator.png

rozpravat_sa_s_bohom_lubomir_stancek.jpg

- ROZPRÁVAŤ SA S BOHOM -

Božia vôľa je kompas, ktorý nám neustále ukazuje cestu k Bohu a súčasne je chodníčkom k nášmu šťastiu... Plnenie Božej vôle nám dodáva silu na prekonávanie prekážok. Aká by to bola radosť, keby sme na konci nášho života mohli povedať: „Vždy a vo všetkom som sa snažil hľadať a plniť Božiu vôľu!“ Nepotešia nás ani získané úspechy a nebudú mať väčší význam prežité porážky a trápenia. Pre nás bude mať význam to, či sme milovali Božiu vôľu viac, než svoj život. Božia vôľa sa niekedy objaví všeobecným spôsobom, inokedy veľmi konkrétne. Vždy však dostatočne jasne, keď nezhasneme svetlo našej duše, ktorým je svedomie... Spoznávanie a milovanie Božej vôle v našich povinnostiach, nám dodá silu potrebnú na ich dokonalé plnenie. Nájdeme v nich miesto na uplatnenie ľudských i nadprirodzených čností. Božia vôľa sa úzko spája s `úsmevnou` láskou po všetky dni, s plnením povinností, aj keď sú ťažké, s ľudskou i nadprirodzenou... Viac informácií tu.

separator.png

bakalarka_julia_kubicova_.jpg

- TEOLOGICKÉ ROZLÍŠENIE HRIECHOV -

Cieľom práce je predstaviť teologické rozlíšenie hriechov v rámci morálnej teológie a zdôrazniť rozdiel medzi ťažkým a ľahkým hriechom. Anotácia: Ťažký a ľahký hriech. Delenie hriechov na ťažké a ľahké hriechy. Nazýva sa teologickým, pretože ide nielen o rozličný stupeň, ale i o rozdielny spôsob vzdialenia sa od Boha. Stručné porovnanie katolíckeho a protestantského pohľadu na hriech. Totožnosť pojmov smrteľný a ťažký hriech vzhľadom na účinok; dôsledok hriešneho konania. Pramene, z ktorých čerpáme: Sväté písmo, vyhlásenie Magistéria, diela a svedectvá svätých, učenie vybraných cirkevných otcov, náuka významných teológov, zvlášť sv. Augustína a sv. Tomáša Akvinského, (ktorých učenie je základom celej cirkevnej doktríny o hriechu), nám pomôžu problematiku hriechu hlbšie pochopiť a vybrať tak najcennejšie informácie. Teologické vysvetlenie ťažkého a ľahkého hriechu preniká celou cirkevnou tradíciou a bolo...  Viac informácií tu.

separator.png

bozia_dc.jpg

ŽENA A OHLASOVANIE EVANJELIA V POKONCILOVÝCH PÁPEŽSKÝCH DOKUMENTOCH

Žena sa stala matkou Vykupiteľa. Ženy boli učeníčkami Pána Ježiša. V Cirkvi, v celých jej dejinách vykonávali rozličné služby. Formovali sa Božím slovom, vyznačovali sa celoživotným svedectvom. Výzvy pápežov podporili myšlienku angažovanosti žien v Katolíckej cirkvi, čomu prispel aj Druhý vatikánsky koncil, kedy sa prvýkrát verejne dostala do pozornosti žena v Katolíckej cirkvi. Nová evanjelizácia je veľkou výzvou pre modernú kresťanku, aby v spleti svetského chaosu a propagovanej degradácie ženskosti, podala svoje osobné svedectvo o naplnení a pravom zmysle života ženy v 21. storočí. Evanjelium radosti bije do očí, lebo sa úplne vymyká predstave sekularizácie a štýlu života hedonistického človeka, ktorého sexuálna revolúcia strháva k prevráteniu osobných priorít a morálnych hodnôt. Keďže ženský génius sa dostane tam, kam sa nedostane muž, je nevyhnutné, aby sa dnes viac prejavila ženská originalita, kreativita, iniciatíva, vynaliezavosť v duchu evanjelia a jeho službe Viac informácií tu.....

separator.png

nova_evanjelizacia_julia_kubicova.jpg

 

- VÝZVY PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU NA SLOVENSKU PO ROKU 1990 - 

Cieľ práce - poukázať na nedostatočne využívaný priestor internetu pre novú evanjelizáciu a vzdelávanie animátorov spoločenstiev vo farnostiach je veľmi aktuálny. Je vhodne kontextualizovaný s požiadavkou novej evanjelizácie a celoživotného vzdelávania. Autorka sa zamerala na využitie e-learningu v tejto oblasti. Po stručnom predstavení tejto modernej vzdelávacej metódy vytvorila vlastnú aplikáciu ako projekt model e-kurzu – Animátor pre farské podspoločenstvo a mládež. Kurz ráta s intenzívnejším zapojením laikov do života farského spoločenstva, ktoré by malo byť štrukturované na spoločenstvo spoločenstiev, alebo možno spoločenstvo skladajúce sa z podspoločenstiev, čo lepšie vyjadruje hierarchickú štruktúru Cirkvi... Viac informácií tu.

 

separator.png

Milí priatelia, čas veľmi plynie, chcem vám predstviť jednu z krásnych dolín na Slovensku - Bošácku dolinu obrazom i zvukom, jej históriu a jej skutočnosť z roku 1988. Zaiste sa odvtedy, čo vznikol tento dokument, veľa na obraze doliny, zmenilo. Aj vy samotní rodáci z Bošáckej doliny, si môžete pri tomto dokumente zaspomínať a porovnať so súčasným stavom. Prajem vám pekné chvíle pri tejto amatérskej nahrávke. Nahrávky si môžete pozrieť na tomto odkaze: História Bošáckej doliny r. 1988