VÝZVY PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU NA SLOVENSKU PO ROKU 1990

Cieľ práce - poukázať na nedostatočne využívaný priestor internetu pre novú evanjelizáciu a vzdelávanie animátorov spoločenstiev vo farnostiach je veľmi aktuálny. Je vhodne kontextualizovaný s požiadavkou novej evanjelizácie a celoživotného vzdelávania. Autorka sa zamerala na využitie e-learningu Katolíckej teológie v tejto oblasti. Po stručnom predstavení tejto modernej vzdelávacej metódy vytvorila vlastnú aplikáciu ako projekt model e-kurzu - Animátor pre farské podspoločenstvo a mládež. Kurz ráta s intenzívnejším zapojením laikov do života farského spoločenstva, ktoré by malo byť štrukturované na spoločenstvo spoločenstiev, alebo možno spoločenstvo skladajúce sa z podspoločenstiev, čo lepšie vyjadruje hierarchickú štruktúru Cirkvi.

Nová evanjelizácia predstavuje paradox radostnej zvesti, ktorá ide proti prúdu sveta. Slová, ktoré Ježiš Kristus adresoval apoštolom, keď im povedal, že ich posiela ako ovce medzi vlkov a žiadal od nich vydanie osobného svedectva (porov. Mt 10,16-19), patria aj nám. Počet obetí dnešných kresťanov je alarmujúci a bije na poplach. Evanjelizačná výzva, ktorá rezonuje v srdci kresťana, uvedomujúc si hĺbku slov svätého Pavla: „Beda, keby som nehlásal evanjelium“ (1 Kor 9,16), je každým dňom naliehavejšia. Dnes nemôžeme hovoriť už len o potrebe evanjelia, ale pod tlakom narastajúceho zla vo svete, si musíme uvedomiť prioritnú naliehavosť a nevyhnutnosť evanjelia nielen vo svete reálnom, ale i vo svete virtuálnom, kde sa dnešný človek utieka, priam skrýva a s hlbokou túžbou v srdci hľadá akúsi nádej, zmysel života, pochopenie a prijatie, ktoré v realite nenachádza.evanjelizacia.eu_link.jpg

Rigórózna práca - VÝZVY PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU NA SLOVENSKU PO ROKU 1990
Bakalárska práca - Teologické rozlíšenie hriechov | Diplomová práca - Žena a ohlasovanie evanjelia v pokonciových pápežských dokumentoch